Aanmelden bijeenkomst omgevingsvisie

Aanmelden bijeenkomst omgevingsvisie

Komt u naar één of meerdere bijeenkomsten? De onderwerpen zijn:

  • Vitale Kernen
  • Grootschalige Kracht
  • Adaptief Buitengebied

Op een later
tijdstip gaan we met elkaar in discussie. Deze data volgen nog.

Meld u nu
aan voor 1 of meerdere avonden. De avond duurt van 19.30 tot 21.30 uur. Inloop
vanaf 19.15 uur.

Kijkt u op
het platform
denkmee.hollandskroon.nl voor meer informatie.

Naam

Email

Met hoeveel mensen wilt u komen?

Omgevingsdialoog Vitale Kernen

9 september 2021 – 19.30 uur: Het Vikingschip,
Robbenoordstraat 11a in Den Oever

15 september 2021 – 19.30 uur:
Dorpshuis Prins Maurits, Dorpsstraat 79 in Nieuwe Niedorp

20 september 2021 – 19.30 uur: De
Cultuurschuur, Loggersplein 1 in Wieringerwerf

28 september 2021 – 19.30 uur: De
Polderei, Molenvaart 253 in Anna Paulowna

Omgevingsdialoog Grootschalige
Kracht

29 september 2021 – 19.30 uur:
Dorpshuis Prins Maurits, Dorpsstraat 79 in Nieuwe Niedorp

5 oktober 2021 – 19.30 uur: Het
Vikingschip, Robbenoordstraat 11a in Den Oever

11 oktober 2021 – 19.30 uur:
Meerbaak, Prof. ter Veenweg in Middenmeer

12 oktober 2021 – 19.30 uur: De
Polderei, Molenvaart 253 in Anna Paulowna

Omgevingdialoog Adaptief
Buitengebied

26 oktober 2021 – 19.30 uur: Het
Vikingschip, Robbenoordstraat 11a in Den Oever

27 oktober 2021 – 19.30 uur:
Dorpshuis Prins Maurits, Dorpsstraat 79 in Nieuwe Niedorp

1 november 2021 – 19.30 uur: De
Cultuurschuur, Loggersplein 1 in Wieringerwerf

3 november 2021 – 19.30 uur: De
Polderei, Molenvaart 253 in Anna Paulowna 

Reactie Stichting Landschapszorg Wieringen

Reactie Stichting Landschapszorg Wieringen

Als Stichting Landschapszorg Wieringen (SLW) is het goed een reactie te sturen op het Koersdocument Agrarisch Beleid Hollands Kroon. Wij missen in de tekst het noemen van de bijzondere status van Wieringen als Bijzonder Provinciaal Landschap. Maar misschien is dat tegelijkertijd wel een uitspraak dat de genoemde agrarische ontwikkeling aan dit bijzondere landschap voorbij zal gaan. Helaas is dat niet het geval (zie vervolg).

Er zijn in dit Koersdocument een aantal uitspraken gedaan die wij in het bijzonder onder  de aandacht willen brengen ter verduidelijking en ter verbetering van de ingenomen standpunten:

De uitspraak wordt gedaan: ‘Ruimtelijke kwaliteit is een van de kernwaarden van de gemeente Hollands Kroon’.  Maar pas op pagina 15 van de nota wordt ingegaan op dat thema in : Focus op Ruimtelijke ontwikkeling. Nadat we dan als eerste de Focus op Innovatie, dan op Watermanagement en op Samenwerking hebben gehad. 

In het deel over de Ruimtelijke ontwikkeling wordt gesproken over ‘gevarieerd landschap met uitstekende natuurlijke waarden’. ‘Ondanks dat deze waarden kenmerkend zijn voor het landschap is dit ook constant in beweging en zal dit er in de toekomst anders uit gaan zien’ (pag. 15). Eigenlijk zien we in deze opmerkingen, die worden gemaakt, geen enkele garantie die zal worden gesteld voor het behoud van deze landschappelijke waarden. De betekenis en in die zin de ‘waarde’ van het landschap lijkt geen vaste ankers te verkrijgen in het Koersdocument.

‘de agrarische sector is van grote landschappelijke waarde voor Hollands Kroon. We nemen het belang van de sector daarom mee in de nieuwe landinrichtingsprojecten’. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat hier vooral een woorden-spel plaatsvindt, maar dat de werkelijke natuurwaarden dan weer agrarisch worden bezien en dan weer met een accent van ‘natuur’. Het komt neer op: we gaan het landschap inrichten naar de verschillende belangen, waarbij landschappelijk natuurbeheer wordt vergeten. Het wordt daarna teruggebracht tot : grondbehoefte, energietransitie, huisvesting arbeidsmigranten, recreatie en agrotoerisme en vrijkomende agrarische bebouwing. Op zich de meest belangrijke thema’s, maar hierin missen we landschappelijk natuurontwikkeling en natuurbeheer als een thema, dat afzonderlijk aan de orde zou moeten komen in het betoog. Dat in vorm aansluit bij het provinciale ARK Natuurontwikkelings-project specifiek voor de Wieringermeer, dat leidt tot een plan als ‘natuurdroom’ voor nieuwe natuur in de provincie wat moet leiden tot meer biodiversiteit en kansen voor natuur.

Heel opvallend is het ontbreken in dit Koersdocument van een discussie over het landbouwgrondgebruik voor de aanleg van datacenters, het ruimtebeslag is echter niet gering. Vooral omdat er ook nagedacht moet worden over de hoogspanningsleidingen die nog moeten worden aangelegd en ook grondbeslag zullen leggen.  Zelfs bij het onderdeel watermanagement wordt er geen aandacht aan de waterhuishouding van datacenters besproken. ‘De gemeente gaat geen harde ondergrens hanteren aan het landbouwareaal’ ( pag.  15) om dan in de tekst vrijwel direct over te gaan naar het thema dat er ontwikkelingen verwacht worden waarin minder landbouwareaal nodig is. Bijvoorbeeld door kweekvleestechnieken en verticale kassenteelt. Kortom: dit geeft de indruk dat er nog sprake kan zijn van expansiedrift in Agriport in de vorm van (semi) industriële activiteiten. Dat dit ook een invloed heeft ook op het BPL gebied Wieringen zal duidelijk zijn. Voorbeeld: het ontbreekt aan ruimte in de Wieringermeer voor een op zich gunstige overgang naar een systeem van 4 – jaren wisselteelt voor aardappelen, maar die grootschalige akkerbouwruimte wordt dan gezocht op Wieringen!

Op pag.7 wordt gesproken over de eisen die de Provincie Noord Holland stelt per 2030 zoveel mogelijk natuurinclusieve landbouw te hebben  in het kader van terugloop in stikstof en CO2 uitstoot en een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de biodiversiteit. Het valt dan op dat deze eis daar minimaal is verwoord en niet meer terugkeert als denkrichting bij de overige behandeling van thema’s.

Wat betreft het vraagstuk van de ‘biodiversiteit’ wordt het standpunt ingenomen dat sinusmaaien ( pag. 8) beperkt moet worden, dat laat ook al geen ruimte voor ontwikkelingen van visies die anders liggen.

Het is vermoedelijk wel duidelijk geworden dat de SLW aandringt op een herbezinning en betere verwoording van de natuurwaarden en natuurbelangen, ook in de vorm van uitspraken over regiogebonden natuurbeheer.

Namens de Stichting Landschapszorg Wieringen

Sj.  van der Meulen, secretariaat

Ontwikkelingen in de Polder Waard Nieuwland

Ontwikkelingen in de Polder Waard Nieuwland

Voor een volledige overzicht van de plannen, kunt u de pdf downloaden.

Dijkverhoging Den Oever

Dijkverhoging Den Oever

Gefilmd tijdens een storm in 2008 bij Den Oever.
Windkracht 8 bij NAP +3.10 mtr.

De golven slaan over de dammen, terwijl er op het Oeverse Schor geen golfslag van betekenis is.

Omgevingsvisie Hollands Kroon

Omgevingsvisie Hollands Kroon

In 2018 wordt de door het Rijk ontwikkelde Omgevingswet van kracht.

Als voorloper hiervan ontwikkelen gemeentes een toekomstvisie. Deze visie heeft een lange termijn karakter: voor de Gemeente Hollands Kroon geldt dat vertrekpunt is de strategische visie uit 2013, als horizon het jaar 2030.

In de ontwerpfase heeft de Gemeente Hollands Kroon onze Stichting uitgenodigd om onze input te geven ten aanzien van een aantal keuzes. In september 2014 hebben wij tezamen met Agrarische Natuurvereniging de Rotgangs, Natuurvereniging Wierhaven en Wetlandbeheer van Vogelbescherming Nederland in een “voorgesprek” met het projectteam onze eerste inbreng kunnen geven. Vooral gericht op behoud en versterking van het karakteristieke Wieringer landschap.

Ter voorbereiding hebben wij een uitgebreide schriftelijke notitie ingestuurd.

  • Zie bijlage: SLW-notitie-toekomstvisie 01-09-2014

Eind 2014 heeft de Gemeente een aantal themabijeenkomsten (Leven, Water, Toerisme & recreatie, Groen, Ondernemen) georganiseerd waaraan wij hebben deelgenomen.

Voortvloeiende uit de themabijeenkomsten publiceerde de Gemeente begin 2015 op haar website www.toekomsthollandskroon.nl een aantal scenario’s. Ook hierop hebben wij een reactie gestuurd.

  • Zie bijlage: Brief Projectteam Gemeente 30-03-2015

In augustus 2015 hebben wij wederom met de Gemeente aan tafel gezeten.

In de verschillende stadia hebben wij o.m. advies ingewonnen bij de Milieufederatie Noord-Holland (Peter Grubben, projectleider omgevingswet).

De ontwerp Omgevingsvisie is in juni 2016 via een inspraakprocedure publiekelijk voorgelegd. In deze fase hebben wij een 2-tal zienswijzen bij de Gemeente ingediend.

  • Zie bijlage: Brief Projectteam Gemeente 01-06-2016
  • Zie bijlage: Brief aan Gemeente 05-07-2016

Inmiddels heeft vaststelling in de raad plaatsgevonden. Helaas zonder noemenswaardige aanpassingen. Er is sprake van een zich steeds verder terugtrekkende overheid.

Landschapszorg maakt zich grote zorgen over het behoud van natuur en landschap op Wieringen !

Wordt vervolgd …

Bekijk vooral ook zelf de Ontwerp Omgevingsvisie:

  • Bijlage A1 – Deel I-II-III 
  • Bijlage A2 – Deel IV bijlagen