Meningen

Meningen

Ingezonden brief Wieringer Courant / Wieringermeerbode – 14 februari 2006

Het verschijnen van het voorontwerp Intergemeentelijk Structuurplan Wieringerrandmeer (dat gekoppeld is aan een partiele herziening van het provinciale streekplan Noord-Holland Noord) staat wel in de Wieringer Courant gemeld (30.12.2005), maar het is aan de inwoners van onze gemeente nog onduidelijk wat dat concreet betekent. Herziening van dat streekplan betekent dat de oorspronkelijk opgestelde visie – dat is in dit geval pas een dik jaar geleden ! – nu weer wordt verlaten. Wieringen als een eiland waar aandacht voor natuur en landschap zou moeten zijn, wordt door deze nieuwe plannen bedreigd. Daar waar de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen zouden moeten worden gehandhaafd wil men nu huizen bouwen!

Iemand belde de SLW en vroeg zich af: ”Op welke partij moeten mijn vrouw en ik nu stemmen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen? Wij zijn erg tegen het Randmeer met al die huizen, maar welke partij zal deze mening steunen?” Tja, goede vraag, maar wij zouden het op dit moment ook niet direct weten.
Alle partijen willen economische vooruitgang, maar tot welke prijs? Stichting Natuur en Milieu (SNM) en zeven provinciale Milieufederaties hielden een werkconferentie en komen tot de term: ”Organische groei van Dorpen”. Daar ging het over de manier waarop dorpen organisch kunnen groeien zonder hun karakter en landelijke inpassing te verliezen. De inbedding van nieuwe bewoners in een dorpsgemeenschap en hun bijdrage aan de plaatselijke dorpscultuur stelt vaak weinig voor indien er sprake is van explosieve groei van het woningenbestand. Dan staan er ”winstpakkers” klaar die bijvoorbeeld met hun ”boerderettes” in feite parasiteren op de schoonheid van een streek die door generaties van boeren en burgers in stand is gehouden. Je kunt echter ook op een andere manier werken. ”Inbreíden” in plaats van ”uitbreiden” draagt er toe bij dat het woonoppervlak wel wordt vergroot maar dat er geen sprake is van vernietiging van zeldzame landschapswaarden.

Wij hebben op de flyeraktie in onze woonomgeving veel mede-Wieringers ontmoet die het volstrekt niet eens zijn met de schaal waarop de Gemeente denkt in relatie tot het Wieringerrandmeer op Wieringen woningen te moeten realiseren. Het gaat daarbij niet alleen om dat randmeer maar ook om Den Oever West en Hippo Noord. Best Gemeentebestuur, in het algemeen zet men vraagtekens bij de hen (en ons) voorgespiegelde positieve sociaal-economische effecten van wat eigenlijk UW randmeer is, maar niet het ONZE!