Kwaliteit

Kwaliteit

Ingezonden brief Wieringer Courant / Wieringermeerbode – 21 februari 2006

De mensen van de Stichting Landschapszorg Wieringen mogen graag praten over hun bezorgdheid voor de kwaliteit van het Wieringer landschap en over het streven die kwaliteit te behouden. Maar wat is eigenlijk ‘kwaliteit’? In juni 2005 verscheen de nota: Tijd voor Kwaliteit van de Raad voor het Landelijk Gebied. Hierin wordt kwaliteit beschreven als een ‘container-begrip’. Dat wil zeggen dat iedereen wat anders in dat begrip stopt. Dat was ook te merken toen wij bezig waren met flyeren in de dorpen. Voor sommigen betekende kwaliteit ‘ plemp maar vol met huizen’. Voor anderen was het duidelijk dat wij bedoelden: ‘behoudt de open ruimte en bewaar daarmee de ruimtelijke kwaliteit’.

Kwaliteit heeft ook betrekking op uitspraken die worden gedaan. Of zulke uitspraken wel kloppen. In de laatste Wieringer Courant van 14.02.2006 stond bijvoorbeeld: ’In de laatste tien jaar zijn op Wieringen bijna vierhonderd nieuwe woningen gebouwd. Dat zijn er meer dan we er in de komende tien jaar nodig denken te hebben … .‘
Nu Wieringen wordt opgescheept met plannen voor de bouw van zoveel huizen die het Wieringerrandmeer moet financieren, is dit wel een vraag waard. Namelijk een vraag naar de kwaliteit van deze opmerking. Klopt deze uitspraak van gemeentezijde wel? Want in dat geval hebben we geen huizen nodig en dat beweert de SLW bij voortduring. Stof tot nadenken ook voor onze locale politici.

Meningen

Meningen

Ingezonden brief Wieringer Courant / Wieringermeerbode – 14 februari 2006

Het verschijnen van het voorontwerp Intergemeentelijk Structuurplan Wieringerrandmeer (dat gekoppeld is aan een partiele herziening van het provinciale streekplan Noord-Holland Noord) staat wel in de Wieringer Courant gemeld (30.12.2005), maar het is aan de inwoners van onze gemeente nog onduidelijk wat dat concreet betekent. Herziening van dat streekplan betekent dat de oorspronkelijk opgestelde visie – dat is in dit geval pas een dik jaar geleden ! – nu weer wordt verlaten. Wieringen als een eiland waar aandacht voor natuur en landschap zou moeten zijn, wordt door deze nieuwe plannen bedreigd. Daar waar de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen zouden moeten worden gehandhaafd wil men nu huizen bouwen!

Iemand belde de SLW en vroeg zich af: ”Op welke partij moeten mijn vrouw en ik nu stemmen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen? Wij zijn erg tegen het Randmeer met al die huizen, maar welke partij zal deze mening steunen?” Tja, goede vraag, maar wij zouden het op dit moment ook niet direct weten.
Alle partijen willen economische vooruitgang, maar tot welke prijs? Stichting Natuur en Milieu (SNM) en zeven provinciale Milieufederaties hielden een werkconferentie en komen tot de term: ”Organische groei van Dorpen”. Daar ging het over de manier waarop dorpen organisch kunnen groeien zonder hun karakter en landelijke inpassing te verliezen. De inbedding van nieuwe bewoners in een dorpsgemeenschap en hun bijdrage aan de plaatselijke dorpscultuur stelt vaak weinig voor indien er sprake is van explosieve groei van het woningenbestand. Dan staan er ”winstpakkers” klaar die bijvoorbeeld met hun ”boerderettes” in feite parasiteren op de schoonheid van een streek die door generaties van boeren en burgers in stand is gehouden. Je kunt echter ook op een andere manier werken. ”Inbreíden” in plaats van ”uitbreiden” draagt er toe bij dat het woonoppervlak wel wordt vergroot maar dat er geen sprake is van vernietiging van zeldzame landschapswaarden.

Wij hebben op de flyeraktie in onze woonomgeving veel mede-Wieringers ontmoet die het volstrekt niet eens zijn met de schaal waarop de Gemeente denkt in relatie tot het Wieringerrandmeer op Wieringen woningen te moeten realiseren. Het gaat daarbij niet alleen om dat randmeer maar ook om Den Oever West en Hippo Noord. Best Gemeentebestuur, in het algemeen zet men vraagtekens bij de hen (en ons) voorgespiegelde positieve sociaal-economische effecten van wat eigenlijk UW randmeer is, maar niet het ONZE!

Langzaam (?) verstedelijken

Langzaam (?) verstedelijken

Ingezonden brief Wieringer Courant / Wieringermeerbode – 7 februari 2006

In het artikel van de Wieringer Courant van vrijdag 3 februari j.l. wordt uitgebreid ingegaan op de recente discussie die in de Commisssievergadering heeft plaatsgevonden over het Wieringerrandmeer. Het lijkt erop dat binnen de politieke partijen meer bewustwording groeit over wat het Randmeerplan nu werkelijk inhoudt en welke consequenties dit heeft voor de gemeente (het eiland) Wieringen!

Er wordt ons vergoelijkend voorgerekend dat er slechts 90 huizen per jaar gebouwd zullen worden (totale aantal geplande woningen gedeeld door een looptijd van 25 jaar), waardoor er ogenschijnlijk niet veel zal veranderen. Maar dat lijkt ons niet de juiste voorstelling van zaken. Laten we de volgende optelsom eens maken:
Den Oever: 200 huizen uitbreiding in westelijke richting
Hippolytushoef : 400 huizen in noordelijke richting
Wieringerrandmeergebied: 1845 huizen
Wieringermeer: 2700 huizen
Inbrei-locaties Den Oever: 151 woningen
Dan levert deze rekensom op dat er 211 huizen per jaar in deze regio gebouwd zullen worden, gedurende 25 jaar. Hierbij hebben we ons dan nog beperkt tot de op dit moment bekend zijnde plannen. Aannemelijk mag zijn dat er bijvoorbeeld in Hippolytushoef, Wieringerwerf en mogelijk andere plaatsen ook nog eens woningen op inbrei-locaties gerealiseerd worden. En werd er ook niet gesproken over recreatiewoningen?

Het ziet je dan toch ROOD voor ogen? Dat is toch heus een WieringerrandSTAD in wording? Wij dagen de politieke partijen uit om ons Nu te vertellen op wie de bevolking in maart moet gaan stemmen om hun mooie landschap verdedigd te krijgen.